Please wait...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Design & Interieur Hoofwijk

Kampstraat 14
61 22 AJ Buchten

Inschrijfnummer K.v.K. Limburg: 69275289

 

startscherm

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Design & Interieur Hoofwijk; de Opdrachtnemer die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht

op het gebied van interieurarchitectuur, interieurontwerp, fabricage en styling.
1.2 De Opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Design &

Interieur Hoofwijk als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3 De Opdracht of de Overeenkomst; de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Design & Interieur Hoofwijk

met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Design & Interieur Hoofwijk.
1.4 Het Project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Design & Interieur

Hoofwijk verstrekte opdracht betrekking heeft.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen

tot diensten van de Opdrachtnemer, leveringen van zaken door Design & Interieur Hoofwijk en voorts alle

overige Overeenkomsten gesloten met de interieurarchitect, een en ander conform de vermelding op de

offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden

afwijken.
2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij

uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk

of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Design &

Interieur Hoofwijk en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter

vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van Design & Interieur Hoofwijk zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Design &

Interieur Hoofwijk de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.3 Een verstrekte Opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Design & Interieur Hoofwijk staan

omschreven, wordt door Design & Interieur Hoofwijk schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor

akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door

Design & Interieur Hoofwijk zijn bevestigd.
3.4 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van

de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
3.5 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet

voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er

desondanks mee instemt dat Design & Interieur Hoofwijk aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan

wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

Artikel 4 uitvoering Opdracht
4.1 Design & Interieur Hoofwijk zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project,

waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Design & Interieur Hoofwijk fungeert als

vertrouwensman van de Opdrachtgever.
4.2 Design & Interieur Hoofwijk heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Design & Interieur Hoofwijk is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede

uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
4.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder

Design & Interieur Hoofwijk daarin te kennen.
4.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de

zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde

overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn

overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk

binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Design & Interieur Hoofwijk te melden. Na die

termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden
5.1 De honorering van Design & Interieur Hoofwijk kan als volgt worden overeengekomen:

(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouw- en inrichtingssom, vermeerderd met in rekening

gebracht bouwkundig meerwerk van de respectievelijke aannemer(s); of
(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
(c) door een vast bedrag, exclusief de door de Opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten,

kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van

revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden.

Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden

van de Opdracht.

Artikel 6 Honorarium bij gewijzigde Opdracht
6.1 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden

(meerwerk) die Design & Interieur Hoofwijk verricht tengevolge van:

(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of

goedgekeurd. Design & Interieur Hoofwijk informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de

aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het

verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht

aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Design & Interieur Hoofwijk of een door deze in te

huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling

overleg de Overeenkomst aanpassen.

Artikel 7 Betaling en invorderingskosten
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Design & Interieur

Hoofwijk aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Design &

Interieur Hoofwijk aangegeven. Design & Interieur Hoofwijk is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een

rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 Design & Interieur Hoofwijk heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in

mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 Design & Interieur Hoofwijk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Design &

Interieur Hoofwijk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de

opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.6 Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke

kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De

buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse

incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Design & Interieur Hoofwijk echter hogere kosten ter incasso heeft

gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in

aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever

worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.7 Alle vorderingen van Design & Interieur Hoofwijk worden terstond opeisbaar wanneer de Opdrachtgever

surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van

 

faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Dit zelfde

geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan

wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

Artikel 8 Duur en beëindiging
8.1 De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door

een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend

schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar

tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Design & Interieur Hoofwijk, alsmede bij tussentijdse

beëindiging door Design & Interieur Hoofwijk wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is

Design & Interieur Hoofwijk gerechtigd te vorderen:

(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Design &

Interieur Hoofwijk ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de

opdracht.

Artikel 9 Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
9.1 Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Design &

Interieur Hoofwijk niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze

vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Design & Interieur Hoofwijk te vergoeden.

Voor zover mogelijk zal Design & Interieur Hoofwijk de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en

de kosten die dit met zich meebrengt.

Artikel 10 Afwijkingen van ontwerp
10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Design & Interieur Hoofwijk en

anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting,

schadevergoeding of ontbinding van de Opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking

genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het

ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

Artikel 11 Eigendoms- en auteurrechten
11.1  Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden

die Design & Interieur Hoofwijk bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van

Design & Interieur Hoofwijk, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan

derden.
11.2  Design & Interieur Hoofwijk heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking,

openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere

afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en

modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Design & Interieur Hoofwijk, of

een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Design & Interieur Hoofwijk.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en verjaringstermijn
12.1 Indien bepaalde onderdelen van de Opdracht, waaronder constructieve en installatieve adviezen, door

derden worden vervuld, is Design & Interieur Hoofwijk voor deze onderdelen en voor het handelen van deze

derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden

aangesproken.
12.2 Design & Interieur Hoofwijk is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden,

waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 Design & Interieur Hoofwijk is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te

herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.4 Design & Interieur Hoofwijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Design

& Interieur Hoofwijk is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige

gegevens.
12.5 Indien het ontwerp van Design & Interieur Hoofwijk niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom

en deze omstandigheid te wijten is aan Design & Interieur Hoofwijk, dan is Design & Interieur Hoofwijk

slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De

kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Design & Interieur Hoofwijk.
12.6 Design & Interieur Hoofwijk sluit terzake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een

beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de Opdrachtgever legt Design & Interieur

Hoofwijk de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.
12.7 De aansprakelijkheid van Design & Interieur Hoofwijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag

waarvoor Design & Interieur Hoofwijk is verzekerd maar zal niet meer bedragen dan tweemaal het bedrag

dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd.
12.8 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren

van de schade of het gebrek schriftelijk aan Design & Interieur Hoofwijk kenbaar is gemaakt. In ieder geval

vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht

door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk

verhindert, en die niet aan Design & Interieur Hoofwijk kan worden toegerekend. Hieronder is mede

begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Design & Interieur Hoofwijk overeenkomsten heeft gesloten ten

behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet

voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval

dat Design & Interieur Hoofwijk geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 Design & Interieur Hoofwijk heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Design & Interieur Hoofwijk zijn verbintenis had moeten

nakomen.
13.3 Ingeval van overmacht heeft Design & Interieur Hoofwijk het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien

de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide

partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
13.4 Indien Design & Interieur Hoofwijk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Design & Interieur Hoofwijk

gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te

voldoen.

Artikel 14 Ontbinding
14.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Design & Interieur Hoofwijk omstandigheden ter kennis

komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is

Design & Interieur Hoofwijk gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op

eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle Overeenkomsten tussen Design & Interieur Hoofwijk en Opdrachtgever waarop deze algemene

voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Design & Interieur Hoofwijk en

Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke

instanties beslecht door de daartoe bevoegde rechter.